حسابداری > استانداردهای حسابداری

تلفیق صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری

(1/1)

admin:
حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها و تلفیق صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذار با شرکت‌های فرعی بر اساس استانداردهای زیر انجام میشه
شماره ۱۵- حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها
شماره ۲۰- سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته
شماره ۱۹- ترکیبهای تجاری
شماره ۱۸- صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی

رابطه این استانداردها به همین ترتیبی است که فهرست شده.

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version