آمار عمومی - admin

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
5 ساعت و 3 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
8 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
6 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 2 posts (25%)
  8 am
 • 1 posts (13%)
  9 am
 • 1 posts (13%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 1 posts (13%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 2 posts (25%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 1 posts (13%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

استانداردهای حسابداری
5 posts of the member's 8 posts (62.50%)
5
مباحث فنی وب سایت
2 posts of the member's 8 posts (25.00%)
2
مالیات
1 posts of the member's 8 posts (12.50%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مالیات
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
استانداردهای حسابداری
5 posts of the board's 5 posts (100.00%)
100.00%
مباحث فنی وب سایت
2 posts of the board's 2 posts (100.00%)
100.00%