چارچوب کلی طراحی کنترل‌های داخلی

موضوع

(1/1)

[1] کتاب راهنمای مدیران برای کنترل‌های داخلی کوزو

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

Go to full version