آمار عمومی - admin

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
4 ساعت و 31 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
7 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
6 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
0 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 2 posts (29%)
  8 am
 • 1 posts (14%)
  9 am
 • 1 posts (14%)
  10 am
 • 0 posts (0%)
  11 am
 • 0 posts (0%)
  12 pm
 • 0 posts (0%)
  1 pm
 • 0 posts (0%)
  2 pm
 • 0 posts (0%)
  3 pm
 • 2 posts (29%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 1 posts (14%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

استانداردهای حسابداری
4 posts of the member's 7 posts (57.14%)
4
مباحث فنی وب سایت
2 posts of the member's 7 posts (28.57%)
2
مالیات
1 posts of the member's 7 posts (14.29%)
1

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

مالیات
1 posts of the board's 1 posts (100.00%)
100.00%
استانداردهای حسابداری
4 posts of the board's 4 posts (100.00%)
100.00%
مباحث فنی وب سایت
2 posts of the board's 2 posts (100.00%)
100.00%